Telefon do szpitala (całodobowy)

Tel/faks: 32 202 55 21
e-mail: szpital@narodziny.com.pl

 

Infolinia - Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży (całodobowo)
Telefon: 32 257 03 69


Rejestracja gabinetów: (całodobowo)

Telefon: 32 202 55 21
Telefon: 32 257 03 69


Sonda

Czy mężczyzna powinien być obecny przy porodzie?

TAK - 76%
NIE - 24%
Głosowanie zakończone.

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

Szanowni Państwo!


Poniższe prawa i obowiązki zapewnią Państwu poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w naszym szpitalu. Pragniemy uczynić wszystko, aby Państwa satysfakcja ze świadczonych przez naszą placówkę usług medycznych była jak najwyższa.


Korzystając z usług naszego szpitala mają Państwo prawo do:


 • Życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej.
 1. Poszanowania prywatności, życia rodzinnego i zapewnienia intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Zachowania tajemnicy o stanie zdrowia, przez osoby wykonujące zawód medyczny.
 3. Wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, albo odmowy takiej zgody.
 4. Opieki sprawowanej przez personel o kwalifikacjach zapewniających wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej możliwych do przeprowadzenia w naszym zakresie.
 5. Znajomości z nazwiska i imienia osób odpowiedzialnych za opiekę. Personel szpitala ma obowiązek noszenia identyfikatorów zawierających imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję.
 6. Przystępnej i zrozumiałej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, rokowaniach i postępach w leczeniu, jak również dostępu do dokumentacji medycznej.
 7. Informacji o planowanych badaniach, zabiegach, ich przebiegu, ryzyku i korzyściach.
 8. Zaopatrzenia w leki, materiały medyczne, pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.
 9. Informacji na temat pomieszczeń i urządzeń, z których możecie Państwo korzystać.
 10. Kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz zgodnie z wyznaczonymi godzinami odwiedzin.
 11. Pacjent w godzinie śmierci ma prawo do osobistego i nieskrępowanego obecnością innych osób, kontaktu z najbliższymi mu osobami i duchownymi wyznawanej przez siebie religii.
 12. Pacjent może zastrzec, aby po jego śmierci nie pobierano z jego zwłok tkanek, narządów lub komórek w innym celu niż dkla ustalenia przyczyny zgonu.
 13. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jak również wnioskowania o zasięgnięcie przez lekarza leczącego opinii lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, jeżeli wyżej wymieniony lekarz uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej.
 14. pacjentowi neletniemu przysługują takie same prawa jak pacjentowi pełnoletniemu z tą tylko różnicą, żę informacja o jego stanie zdrowia przekazywana jest rodzicom lub opiekunom prawnym. Oni również decydują o wyrażeniu zgody lub odmowie jej udzielenia na proponowane zabiegi i badania.
 • Dyrektora Szpitala mgr Beata Koza w każdą środę w godzinach 10:00-11:00,
 • osób zapewniających bezpośrednią opiekę 9ordynaator, lekarz prowadzący, pielęgniarka),
 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta (Katowice, ul. Jankego 15, tel. 32 735 05 13),
 • Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w naszym szpitalu wymaga od Państwa zastosowania się do ustalonych reguł organizacyjnych i obowiązujących przepisów prawnych.

Korzystając z usług naszego szpitala należy przestrzegać:

 1. Posiadania stosownego dokumentu potwierdzającego tożsamość i ubezpieczenie zdrowotne
 2. Stosowania się do zaleceń i wskazówek lekarza prowadzącego oraz pielęgniarek.
 3. Zakazu przynoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
 4. Zakazu palenia tytoniu.
 5. Zasad higieny osobistej oraz utrzymania ładu i porządku w swoim otoczeniu.
 6. Zasad korzystania z mienia szpitalnego i urządzeń powierzonych Państwu.
 7. Kulturalnego zachowania się oraz życzliwego stosunku do innych chorych i personelu.
 8. Odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty.

Jesteśmy przekonani, że respektowanie praw i obowiązków pacjenta przez obie strony wpłynie pozytywnie na relacje pacjent-pracownik szpitala i przyczyni się do sprawnego przebiegu procesu udzielania świadczeń.

Dyrekcja NZOZ "Łubinowa"